LỄ KHÁNH THÀNH KHU LIÊN HỢP XỬ LÝ CHẤT THẢI BÌNH DƯƠNG - GIAI ĐOẠN 2